1. Informacje ogólne

Dostawy realizujemy wyłącznie na podstawie poniższych warunków dostawy. Wszelkie sprzeczne warunki klienta są nieważne, nawet jeśli. nie wyrazimy wobec nich wyraźnego sprzeciwu.

Nasze warunki dostawy mają również zastosowanie do rozszerzeń zakresu umowy, zamówień uzupełniających i wszystkich przyszłych transakcji między nami a klientem.

2. Oferty i ceny

2.1 Do momentu zawarcia umowy oferty i ceny mogą ulec zmianie i nie są wiążące. W przypadku braku specjalnego porozumienia, ceny obowiązują od miejsca wysyłki 74354 Besigheim, obejmują załadunek, ale nie obejmują frachtu i opakowania. Do cen należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej ustawowej wysokości.

2.2 Dokumenty należące do oferty, takie jak ilustracje, rysunki, wagi i wymiary, są jedynie przybliżone, chyba że są wyraźnie określone jako wiążące. Zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do kosztorysów, faktur i innych dokumentów; nie mogą one być udostępniane osobom trzecim.

2.3 Płatności należy wykonywać w złoty w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury; zastrzegamy sobie jednak prawo żądania płatności z góry. Przy przekroczeniu ustalonego terminu płatności lub opóźnieniu ze strony klienta obliczamy od daty wymagalności odsetki za opóźnienie w wysokości 3% powyżej stopy dyskontowej "Deutsche Bundesbank", z dodatkiem obowiązującego podatku od wartości dodanej.

2.4 Klient jest uprawniony do potrącenia, zatrzymania lub obniżenia ceny, nawet w przypadku zgłoszenia wad lub roszczeń wzajemnych, tylko wtedy, gdy wyraziliśmy na to wyraźną zgodę na piśmie lub gdy roszczenia wzajemnie zostały prawomocnie stwierdzone.

3. Zakres dostawy

3.1 W przypadku naszej oferty i jej terminowego przyjęcia, oferta jest decydująca dla zakresu dostawy, w przeciwnym razie decydujące jest nasze potwierdzenie zamówienia. Umowy dodatkowe i zmiany, jak również zapewnienia wymagają naszego pisemnego potwierdzenia, aby były skuteczne.

3.2 Przy zamawianiu armatury przemysłowej klient jest zobowiązany do podania nam dokładnych danych dotyczących medium i jego wartości ciśnienia. W przeciwnym razie nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu dostawy z powodu medium lub jego ciśnienia. W przypadku szkód następczych zastosowanie ma § 7.10 niniejszych warunków dostawy.

4. Czas dostawy

4.1 Okres dostawy rozpoczyna się wraz z wysłaniem potwierdzenia zamówienia, ale nie przed dostarczeniem dokumentów, zatwierdzeń, zezwoleń, które mają zostać uzyskane przez klienta i przed otrzymaniem uzgodnionej zaliczki.

4.2 Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeśli przed jego upływem towar opuścił magazyn lub została zgłoszona gotowość do wysyłki.

4.3 Termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony w przypadku działań w ramach sporów pracowniczych, zwłaszcza strajku i lokautu, a także w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych przeszkód, które w sposób oczywisty mają wpływ na ukończenie lub dostarczenie towaru. Dotyczy to również przypadków, gdy okoliczności występują u dostawców zewnętrznych. Jeśli przeszkoda trwa dłużej niż trzy miesiące, obie strony mają prawo wycofać się z umowy w odniesieniu do niespełnionego jeszcze fragmentu.

4.4 Jeśli wysyłka zostanie opóźniona na życzenie klienta, klient zostanie obciążony kosztami poniesionymi w związku z przechowywaniem, począwszy od upływu jednego miesiąca od zgłoszenia gotowości do wysyłki. W przypadku przechowywania w naszym zakładzie liczymy co najmniej 0.5% kwoty faktury za każdy miesiąc. Mamy jednak prawo, po upływie rozsądnego terminu i bezskutecznym upływie, w inny sposób rozporządzić przedmiotem dostawy i dostarczyć go klientowi z odpowiednio przedłużonym terminem.

4.5 Zgodność z terminem dostawy jest uzależniona od wypełnienia zobowiązań umownych klienta.

5. Przeniesienie ryzyka i odbiór

5.1 Ryzyko przechodzi na klienta najpóźniej w momencie wysyłki części dostawy, nawet jeśli dokonano dostaw częściowych lub przejęliśmy inne usługi, np. koszty wysyłki lub dostawy i montażu. Na życzenie klienta, na jego koszt, przesyłka jest przez nas ubezpieczana przed kradzieżą, uszkodzeniem, transportem, pożarem, zalaniem oraz innymi możliwymi do ubezpieczenia ryzykami.

5.2 Jeśli wysyłka staje się niemożliwa lub jest opóźniona bez naszej winy, ryzyko przechodzi na klienta w momencie powiadomienia o gotowości do wysyłki.

5.3 Dostawy częściowe sa dopuszczalne ze strony NieRuf GmbH.

6. Zastrzeżenie prawa własności

6.1 Zastrzegamy sobie prawo własności do przedmiotu dostawy do momentu otrzymania wszystkich płatności wynikających ze stosunków handlowych z klientem. Zastrzeżenie własności obejmuje również uznane saldo, jeśli księgujemy roszczenia wobec klienta na rachunku bieżącym (zastrzeżenie rachunku bieżącego).

6.2 Odebranie przez nas przedmiotu dostawy nie stanowi odstąpienia od umowy, jeżeli nie stosuje się przepisów niemieckiej ustawy o sprzedaży ratalnej, chyba że wyraźnie oświadczyliśmy to na piśmie. W związku z tym zajęcie przedmiotu dostawy zawsze stanowi odstąpienie od umowy.

W przypadku zajęcia lub innych interwencji osób trzecich, klient ma obowiązek nas niezwłocznie powiadomić pisemnie, abyśmy mogli podjąć kroki prawne zdognie z § 771 Niemieckiego Kodeksu Postępowania Cywilnego (ZPO). W wypadku gdy osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam kosztów sądowych i pozasądowych związanych z pozewem zgodnie z § 771 Niemieckiego Kodeksu Postępowania Cywilnego (ZPO), klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne straty poniesione przez nas.

6.3 Klient jest uprawniony do dalszej sprzedaży przedmiotu dostawy w ramach zwykłej działalności gospodarczej; jednakże już teraz przenosi na nas wszelkie roszczenia w wysokości ostatecznej kwoty faktury (wraz z podatkiem VAT), które przysługują mu z tytułu odsprzedaży wobec jego klientów lub osób trzecich, niezależnie od tego, czy przedmiot dostawy został odsprzedany bez przetworzenia czy po przetworzeniu. Klient jest uprawniony do dochodzenia tych roszczeń, nawet po ich przekazaniu. Nie ma to wpływu na nasze uprawnienia do samodzielnego dochodzenia roszczeń; zobowiązujemy się jednak nie dochodzić roszczeń, o ile klient należycie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych i nie zalega z płatnościami. W przeciwnym wypadku możemy żądać od klienta ujawnienia nam przekazanych roszczeń i ich dłużników, udzielenia wszelkich niezbędnych informacji do ich odzyskania, przekazania nam związanych z nimi dokumentów oraz powiadomienia dłużników (osób trzecich) o przekazaniu tych roszczeń.

6.4 Przetwarzanie lub przekształcanie przedmiotu dostawy przez klienta odbywa się zawsze na naszą korzyść. Jeśli przedmiot dostawy jest przetwarzany z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości przedmiotu dostawy do innych przetworzonych przedmiotów w momencie przetwarzania. Pod wszelkimi innymi względami do przedmiotu powstałego w wyniku przetworzenia stosuje się to samo, co do towarów objętych zastrzeżeniem własności.

6.5 Klient przekazuje nam również roszczenia zabezpieczające nasze roszczenia wobec niego, które przysługują mu wobec osoby trzeciej w związku z połączeniem przedmiotu dostawy z nieruchomością.

6.6 Jeżeli przedmiot dostawy jest połączony z nieruchomością będącą własnością klienta, połączenie to ma jedynie charakter tymczasowy (§ 95 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego BGB).

6.7 Zobowiązujemy się do zwolnienia zabezpieczeń, do których jesteśmy uprawnieni na żądanie klienta, w zakresie, w jakim ich wartość przekracza wierzytelności podlegające zabezpieczeniu o ponad 20%, o ile nie zostały one jeszcze zaspokojone.

7. Odpowiedzialność za wady

Podejmujemy odpowiedzialność za wady w dostawie, które obejmują również brak wyraźnie gwarantowanych cech i ich konsekwencje, z wyłączeniem dalszych roszczeń w następujący sposób:

7.1 Okres gwarancji na wszystkie sprzedawane towary wynosi dwanaście miesięcy od daty dostawy przez nas.

7.2 Zawiadomienie o wadach powinno zostać dokonane niezwłocznie, w przypadku oczywistych wad najpóźniej w ciągu dwóch dni od przybycia dostawy do miejsca przeznaczenia.

7.3 Udzielamy gwarancji wyłącznie w taki sposób, że naprawiamy wadliwe części lub dostarczamy nowe części według naszego uznania. Wymienione części stają się naszą własnością.

7.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane następującymi przyczynami: nieodpowiednim lub niewłaściwym użytkowaniem, wadliwym montażem lub uruchomieniem przez klienta lub osoby trzecie, naturalnym zużyciem, wadliwą lub niedbałą obsługą, nieodpowiednimi materiałami eksploatacyjnymi, materiałami zamiennymi, wadliwymi pracami budowlanymi, nieodpowiednim podłożem budowlanym, wpływami chemicznymi, elektrochemicznymi lub elektrycznymi, o ile nie wynikają one z naszej winy.

7.5 Klient zapewni nam niezbędny czas i możliwość przeprowadzenia wszelkich napraw i dostaw zastępczych, które uznamy za konieczne według naszego rozsądnego uznania, w przeciwnym razie będziemy zwolnieni z odpowiedzialności za wady. Jedynie w nagłych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa pracy i w celu zapobieżenia nieproporcjonalnie dużym szkodom, w którym to przypadku należy nas niezwłocznie powiadomić, lub jeśli zwlekamy z usunięciem wady, klient ma prawo do samodzielnego usunięcia wady lub zlecenia jej usunięcia osobie trzeciej oraz do żądania od nas odszkodowania za pośrednie koszta usunięcia wadliwej części lub - w razie potrzeby - zakupu części zamiennej. Nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów wynikających z instalacji przedmiotu dostawy.

7.6 Spośród bezpośrednich kosztów wynikających z naprawy lub dostawy zastępczej, ponosimy koszta części zamiennej wraz z jej wysyłką lub koszty naprawy wadliwej części wraz z jej wysyłką. Wszelkie inne koszta, w szczególności dodatkowe koszta powstałe w wyniku instalacji przedmiotu dostawy, ponosi klient.

7.7 Okres gwarancji na część zamienną i naprawę wynosi trzy miesiące, ale trwa co najmniej do wygaśnięcia pierwotnego okresu gwarancji na przedmiot dostawy.

7.8 Niewłaściwe zmiany lub naprawy dokonane przez klienta lub osoby trzecie bez naszej wcześniejszej zgody znoszą odpowiedzialność za wynikłe z tego konsekwencje.

7.9 Dla dostarczonych przez nas produktów innych producentów przenosimy pełną odpowiedzialność gwarancyjną producenta, przekazując w ten sposób nasze związane z tym roszczenia do naszego klienta, który akceptuje tę cesję. Dopóki producent pierwotny jest zobowiązany do gwarancji, jest w stanie ją zapewnić i ma możliwość jej dochodzenia wobec nas, nasze własne zobowiązanie gwarancyjne zostaje unieważnione.

7.10 WDalsze roszczenia klienta, w szczególności roszczenie o odszkodowanie za szkody, które nie wystąpiły w samym przedmiocie dostawy, są wykluczone, chyba że opierają się na umyślności lub rażącym niedbalstwie.

7.11 Okres gwarancji wynoszący 24 miesiące ma zastosowanie do produktów oznaczonych „Gwarancja-NieRuf“ na stronie szczegółów pod adresem www.nieruf.pl Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wysyłki. 

"Gwarancja NieRuf" nie ma zastosowania do:

-       nieodpowiednie lub niewłaściwe użytkowanie

-       wadliwa instalacja lub uruchomienie przez klienta lub osoby trzecie

-       Zużycie 

-       błędna lub niedbała obsługa

-       Nieprawidłowa obsługa lub działanie

-       Nieodpowiednie materiały eksploatacyjne, materiały zastępcze, 

-       Wpływy chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne

-       O ile nie wynikają one z naszej winy

8. Odpowiedzialność za obowiązki dodatkowe

Jeżeli dostarczony przedmiot z naszej winy nie może być używany przez klienta zgodnie z umową w wyniku pominięcia lub wadliwego wykonania sugestii i konsultacji przed lub po zawarciu umowy, jak i również innych umownych zobowiązań dodatkowych - postanowienia punktów 7 i 9 stosuje się odpowiednio z wyłączeniem dalszych roszczeń klienta.

9. Prawo klienta odstąpienia od umowy i nasza pozostała odpowiedzialność

9.1 Klient może odstąpić od umowy, jeśli cała dostawa stanie się dla nas ostatecznie niemożliwa przed przeniesieniem ryzyka. To samo ma zastosowanie w przypadku naszej niemożności. Klient może również odstąpić od umowy, jeśli w przypadku zamówienia podobnych przedmiotów wykonanie części dostawy staje się niemożliwe pod względem ilościowym, a klient ma uzasadniony interes w odmowie częściowej dostawy. W przeciwnym razie klient może odpowiednio zmniejszyć wynagrodzenie.

9.2 Jeżeli wystąpi opóźnienie w spełnieniu świadczenia w rozumieniu punktu 4 Warunków Dostawy, a klient wyznaczy nam rozsądny termin dodatkowy po opóźnieniu z wyraźnym oświadczeniem, że odmówi przyjęcia świadczenia po upływie tego terminu, a my nie dotrzymamy terminu dodatkowego, klient będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

9.3 Jeśli niemożność wystąpi podczas opóźnienia w odbiorze lub z winy klienta, klient pozostaje zobowiązany do świadczenia wzajemnego.

9.4 Klientowi przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli z naszej winy upłynął rozsądny termin wyznaczony nam na naprawę lub dostawę zastępczą w odniesieniu do wady, za którą jesteśmy odpowiedzialni w rozumieniu warunków dostawy. Prawo klienta do odstąpienia od umowy istnieje również w przypadku niemożności lub braku możliwości dokonania przez nas naprawy lub dostawy zastępczej. Dalsze roszczenia klienta są wykluczone.

9.5 Oferta NieRuf GmbH jest skierowana wyłącznie do klientów komercyjnych, a nie do konsumentów. Zasadniczo nie przyjmujemy zwrotów żadnych towarów. Jeśli konieczny jest zwrot towarów, klient musi skontaktować się z nami z wyprzedzeniem. Zwroty muszą być zawsze rozliczane lub odbierane przez nas bezpłatnie. Nie ponosimy kosztów zwrotów za pobraniem lub za zaliczeniem pocztowym. Zwrot po konsultacji może mieć miejsce tylko wtedy, gdy towary są nieuszkodzone/nieużywane i odpowiednio zapakowane, np. w oryginalne opakowanie; w takim przypadku zostanie naliczona opłata za uzupełnienie zapasów w wysokości co najmniej 30% ceny katalogowej brutto.

Produkty, które są oznaczone „Wymiana NieRuf“ na stronie szczegółów www.nieruf.pl można zwrócić w ciągu 21 dni bez opłaty za przechowywanie. 

Wymaganie wstępne:

-       Artykuł oryginalnie zapakowany

-       Niezainstalowany

-       Maksymalnie 5 sztuk na dostawę

-       Przesyłka zwrotna odbywa się na koszt użytkownika

Zainstalowane lub niekompletne części i towary uszkodzone przez wadliwe opakowanie podczas zwrotu nie mogą zostać uznane. 

Okres zwrotu rozpoczyna się w dniu wysyłki przez NieRuf GmbH.

Produkty specjalne, produkty, które zostały dostosowane (np. ustawienie ciśnienia) oraz produkty z kategorii zaworów bezpieczeństwa są wyłączone z możliwości zwrotu.

10. Prawo dostawcy od odstąpienia od umowy

W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w rozumieniu punktu 4 Warunków Dostawy, o ile znacząco zmieniają one znaczenie ekonomiczne lub treść świadczenia lub mają znaczący wpływ na naszą działalność, a także w przypadku, gdy następnie okaże się, że świadczenie jest niemożliwe, umowa zostanie odpowiednio dostosowana. O ile nie będzie to ekonomicznie uzasadnione, będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy w całości lub w części.

Klient nie jest uprawniony do żądania odszkodowania z tytułu takiego odstąpienia. Jeśli chcemy skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musimy poinformować klienta niezwłocznie po uświadomieniu sobie konsekwencji zdarzenia, nawet jeśli początkowo uzgodniono z klientem przedłużenie terminu dostawy.

11. Miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji, częściowa nieważność

11.1 Miejscem wykonania i jurysdykcji dla wszystkich roszczeń wynikających z relacji biznesowych z klientem, w tym roszczeń opartych na wekslach i czekach, jest 74354 Besigheim.

11.2 W odniesieniu do niniejszej umowy, jej wykładni oraz innych stosunków między klientem a nami obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.

11.3 Nieważność postanowienia umowy zawartej między nami a klientem lub niniejszych warunków dostawy nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku jesteśmy upoważnieni do zastąpienia nieważnego postanowienia ważnym postanowieniem, którego sukces ekonomiczny odpowiada w jak największym stopniu sukcesowi nieważnego postanowienia. To samo ma zastosowanie w przypadku luk w umowie.


FAQ

JESTEŚMY TU DLA CIEBIE


Specjalne życzenia, części zamienne lub szybka porada? Nasi pracownicy natychmiast odpowiedzą na Twoje pytania i wątpliwości.

Można się z nami telefonicznie skontaktować od poniedziałku do piątku pod +48226675853 i w każdej chwili przez email na biuro@nieruf.pl

Katalog

Jakość


Nasze certyfikowane zarządzanie jakością zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2015 jest częścią naszego DNA. Nasze stanowiska testowe umożliwiają nam przeprowadzanie testów ciśnieniowych do 350 barów z użyciem powietrza i wody, a także testów szczelności zgodnie z normą DIN EN 122661.

To jest NieRuf


Wiążący

Zobowiązanie buduje zaufanie.
Dotrzymujemy słowa i jesteśmy przekonani, że nie tylko nasi klienci, ale wszyscy, z którymi współpracujemy, mogą na nas polegać.

Zmotywowani

Zawsze staramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla naszych klientów. W pełni zadowoleni klienci są naszym celem i motywacją.

Kompetentni

Kompetencje techniczne i handlowe stanowią dla nas podstawę do opracowywania kwalifikowanych i dokładnie dopasowanych do potrzeb naszych klientów rozwiązań.

Elastyczni

Nie trzymamy się sztywnych specyfikacji, ale koncentrujemy się na indywidualnych życzeniach i potrzebach naszych klientów. Jesteś dla nas ważniejszy niż wewnętrzne procesy firmy.

Kontakt

Kontakt

Potrzebujesz pomocy?

W przypadku wszelkich pytań stoimy do Twojej dyspozycji pod telefonem

Pon – Pt 08:30 – 17:00

+48 226 675 853

lub napisz do nas wiadomość e-mail:

biuro@nieruf.pl

Kontrola odporności
Często zadawane pytania
Konfigurator
NieRuf GmbH anrufen

Sie benötigen Hilfe?

Für alle Fragen stehen wir Ihnen Mo. - Fr. von 08:30 - 17:00 Uhr telefonisch zur Verfügung.

Zamówienie przez email:

+48 226 675 853